Aanwezig: Lenny Bijker, Gijs van Deuren, Gery Kraaijkamp, William Clappers, Ron Nuberg, Adri Drubbel, Michel Idsinga en Astrid Roijen

 1. Opening en vaststellen agenda
  Adri opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het eerste uur van de vergadering bespreken wij agenda punten 1 t/m 5, het tweede uur volgt de sessie met Lenny Bijker.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  De gebiedsmakelaars en gebiedscoördinator hebben zich afgemeld, aangezien wij onder leiding van Lenny Bijker gaan bepalen waar wij ons mee bezig zullen gaan houden.
 3. Notulen en actiepuntenlijst
  Gijs meldt dat hij contact heeft opgenomen met ZO City. Op hun website worden geen adressen geplaatst. Actiepunten:
  • Astrid heeft haar punt afgehandeld.
  • Ron: Veel woningen in Holendrecht West staan leeg vanwege groot onderhoud. De eerste vrijdag van de maand vindt in de Groene Hub in Holendrecht het Repair Café plaats. Hier moet meer bekendheid aan worden gegeven. Een advertentie of vermelding in ZuidOost en Meer zou handig zijn. Gijs zegt dat hij nergens kan vinden hoe hij in contact kan komen met dit medium. Astrid heeft een e-mail adres en zal dit aan Gijs sturen; actie Astrid
  • Gijs zal contact opnemen met Guno betreffende de informatieborden; actie Gijs.  Het duurt nu erg lang voor wij wat horen. Sinds 29-06-2021 in afhandeling. Er  zijn 2 borden weggehaald en het 3e bord is op sterven na dood. Het ziet er naar uit dat er op een andere manier borden moeten komen. Astrid wil per sé een bord voor Gein hebben. Kunnen deze borden uit het buurtbudget betaald worden? Het is nog onduidelijk waar het geld voor de buurtbudgetten voor gebruikt mag worden
  • Michel Idsinga meldt dat Hart voor de K-buurt zijn zaakjes goed op orde heeft. Zij hebben een budget van € 600.000.= mogen meebepalen ter besteding in de openbare ruimte o.l.v. een stedebouwkundige.
   Wij moeten informeren waar dat bedrag aan besteed is. Zij hebben tevens een APP-groep.
 4. Budgetten
  Er zijn budgetten tot € 5000.= en vanaf € 5000.= weet Lenny te melden. In de G-buurt is een try-out gaande; er is geen bewonersplatform en men heeft nu een buurtcoalitie opgericht. Wat betreft de buurtbudgetten is het wachten op de gemeente. Het is nog niet duidelijk wanneer het bedrag van € 300.000.= ter beschikking komt. Het bedrag moet binnen 1 jaar uitgegeven worden. Michel meldt dat het de bedoeling is dat er nog dit jaar gestart wordt met de buurtbudgetten. In Gaasperdam valt Driemond af, zij gaan per 24 maart 2022 bij Weesp horen en Nellestein heeft geen bewonersplatform meer en de BV Nellestein staat op omvallen; het voltallige bestuur treedt af en er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. In december vindt daar de Algemene Leden Vergadering plaats. Het 40-jarig bestaan van Nellestein is onlangs gevierd; er is een jubileumboek uitgegeven. Gery merkt op dat de stadsdeelcommissieleden slecht bereikbaar/toegankelijk zijn. Zij wil weten hoe de verdeelsleutel van de buurtbudgetten is.
 5. Nieuws uit de wijken
  • Reigersbos: Stichting BPR heeft net de eerste vergadering er op zitten. Er is een WhattsApp groep opgericht. AED’s in Reigersbos zijn welkom. Er is een AED in de Jumbo supermarkt en één in de Vomar supermarkt (beiden in het winkelcentrum). AED’s die 24/7 toegankelijk zijn, zijn er -nog- niet. Astrid zal een flyer van de AED actie in Gein sturen aan Gijs: actie Astrid   Gijs beheert de website van het BPR (www.bewonersReigersbos.nl). Hij loopt echter tegen dingen aan waar hij geen raad mee weet en budget om een deskundige in te schakelen is er niet.
   In Reigersbos is indirect een  klankbordgroep t.a.v. energie. Op de website van het BPF staat een link van de Gemeente i.v.m. participatie
   Tijdens de vergadering is deze doorgezonden naar info@leden>. Intekenen kan nog, er zijn 2 sessies in Holendrecht 6 november, Gein 13 november.
   Er zijn weinig bewoners die gedegen kennis hebben van deze complexe materie.
  • Michel meldt dat er vanuit de gemeente weinig ruchtbaarheid gegeven wordt aan bijeenkomsten over de windmolens. De bijeenkomsten zijn enkel voor mensen die al ingetekend hebben. . Wat betreft de energietransitie is er nu een reflectiefase. Michel neemt contact op met Gijs: actie Michel
  • Holendrecht: Er is begonnen met de beschildering van de onderdoorgangen. Dit wordt gedaan door bewoners, kinderen en kunstenaars. Het project wordt betaald door Stadgenoot. BPH is in gesprek met de gemeente over de plannen in Holendrecht. Enkele scholen worden verbouwd. Boven deze scholen komen woningen. Heel Rhenenhof verdwijnt, hier komen nieuwe woningen. Het winkelcentrum wordt niet verplaatst. Tegenover het winkelcentrum komen andere winkels, o.a. Lidl. De weg richting Amstel III wordt aangepast. Hier komen nieuwe woningen. In Holendrecht komt ook een flatgebouw. De Groene Hub verdwijnt, op deze plaats komt een nieuwe school.
   Er vindt groot onderhoud plaats. Er zijn veel klachten van bewoners.
  • Gein: In Gein 1 en 2 komt een AED te hangen die 24/7 beschikbaar is. In Gein 1 heeft HVO Querido hun voorgevel ter beschikking gesteld. Astrid is nog op zoek naar een adres in Gein 2. Een bedrijf zou mooi zijn, want dit zijn doorgaans blijvers. Bewoners verhuizen nogal eens of komen te overlijden, waardoor er een andere locatie voor de AED gezocht moet worden. William zal informeren bij de huismeester van Ymere in de Willeskopstraat of de AED daar kan komen te hangen: actie William. Gery meldt dat er 14 november een begin gemaakt wordt met het realiseren van de boomgaard bij de Gaasperzoom. Er worden dan bomen geplant. Er zijn sterke mensen nodig voor het graven van gaten waar de bomen in komen te staan. Er is een flyer rondgedeeld. Over de nieuwbouw achter school De Knotwilg is nog niets nieuws te melden.
 6. Lenny Bijker van Stichting !Woon
  Stichting Woon is onafhankelijk en dient ter ondersteuning van bewoners. Vanuit het GOGD kwam de vraag of Lenny iets kan betekenen voor het GOGD. Het GOGD wil professionalisering en samenwerking. Lenny heeft een analyse gemaakt. Lenny heeft een aantal voorgesprekken gevoerd met Marianne van Doorn, Guno Nimmermeer, Adri Drubbel en Gijs van Deuren. Zij wil van ons 2 dingen weten:
  1. Wat is jouw motivatie om lid te zijn van het GOGD?
  2. Wat is volgens jou het doel van het GOGD?
  Adri: is graag bezig voor de buurt: is lid van de Cliëntenraad GAZO). Probeert het GOGD los te krijgen. Zijn doel is samenwerking met andere clubs in Gaasperdam. Astrid: zit in vele overleggen (vereniging Gein3Dorp, BPG, Cliëntenraad GAZO, herders Gaasperzoom en beheert AED’s in Gein). Zij wil iets voor de buurt betekenen. Het doel van het GOGD is een overkoepelend orgaan, er moet wel een officiële status komen (stichting). Ron: is voorzitter van vereniging De Laagbouw en ICT’er. Hij is van mening dat beslissingen meer bij bewoners moeten komen te liggen. Het doel van het GOGd is om bewoners te betrekken bij besluiten. Gery: is actief op straatniveau met GeinDoet; dit is een actiegroep tegen zwerfvuil. Zij participeert in BPG en was in het verleden betrokken bij de oprichting van buurthuis Gein. Zij is van mening dat wij op deze manier niet veel verder komen. Er is weinig publiciteit in de wijk. Er moet meer saamhorigheid komen. De huidige bewonersgroepen moeten een duidelijke stem krijgen. Het doel van het GOGD heeft zij nog niet helder.
  William: is al 21 jaar WOG bestuurslid (en lid van BPG). Het GOGD moet eigenlijk het WOG zijn:
  1. een vraagbaak voor bewoners. In het oude WOG zaten o.a. raadsleden.
  2. hij streeft ernaar om volgend jaar het GOGD het WOG te laten zijn. In januari zal hij zich hiermee bezig houden.
  Gijs: heeft zich in februari 2020 als bestuurslid voor het WOG voor 3 jaar bereid verklaard.Gijs: heeft zich in 2019 aangemeld voor het WOG voor 3 jaar. Hij is secretaris van het BPR. Hij is tevens betrokken bij Hart voor de K-buurt. Het doel van het GOGD is volgens hem elkaar versterken. Het GOGD is voor gebieds overstijgende zaken. Michel: ook Michel vindt dat het GOGD er is om elkaar te versterken. Informatie moet ter beschikking komen van de burger, anders kan van participatie geen sprake zijn.

  Lenny vraagt nu naar de doelen, wat is helpend en wat belemmerend?

  Naam

  Helpend

  Belemmerend

  Gery

  vergaderingen

  Communicatie vanuit de gemeente

  Ron

  Interne communicatie; uitwisseling met elkaar

  Tijdelijke medewerkers bij gemeente, geen overdracht, weinig inbreng vanuit de buurt, geen diversiteit, Covid-19

  William

  Communicatie bij platformen

  Ziekte van Winnie

  Adri

  Andere groepen

  WOG komt steeds terug, communicatie gemeente richting bewonersgroepen

  Astrid

  Officiële status: stichting

  WOG

  Gijs

  Met elkaar praten geeft betere kijk op zaken, buurtbetrokkenheid, elkaars klankbord, meer visie

  Meetbare resultaten, informatieborden-dit duurt al 3 maanden; processen duren te lang

       

  Wat gaat goed,

  Wat gaat minder goed

  Waarmee beginnen?

  Ron

  Geen gebruik van website GOGD

  Beter gebruik maken van onze website

  William

   

  WOG

  Astrid

   

  WOG

  Gijs

  informatieborden

  Informatieborden en persoonlijke contacten

  Gery

   

  WOG, publiciteit van overkoepelend orgaan, logo

  Adri

   

  Buurtbudgetten, Masterplan ZO, directeur Masterplan uitnodigen, veiligheidsfunctionaris uitnodigen

  Wie zijn wij? Hoe treden wij naar buiten? Diversiteit

 7. Rondvraag
  Gery, William, Ron en Astrid zijn positief over deze sesssie.

  Gijs: Het BPF mag de buurtkamer gebruiken in de Kazerne, 40 m2. Volgens de nieuwe plannen van het Winkelcentrum komt er 150 m 2.  De Kazerne staat in de nieuwplannen voor 200 m2. Dat is aanzienlijk minder dan nu. Binnenplaats oppervlakte dient te worden meegenomen. In Holendrecht is het gunstiger.
  Er is een buurthuis, groot plein en een buurtkamer van Eigen Haard. Michel neemt contact op met Gijs: actie Michel
  Adri wil contact met de buurtteams.
  Vraag: Waar worden de buurtbudgetten van de K-buurt aan besteed? En waar is al geld aan uitgegeven.
  Ron vraagt zich af, in welke mate de verkeersveiligheid met gelden in Holendrecht verbeterd kan worden.

 8. Datum volgende vergadering en afsluiting
  Op dinsdag 30 november hebben wij weer een overleg met Lenny. Hierbij kunnen ook de gebiedsmakelaars en gebiedscoördinator aansluiten.
  Op dinsdag 14 december is onze laatste vergadering dit jaar.
Login om te antwoorden