Verslag bijeenkomst locatieprofielen evenementen

 

Datum:                                               9 oktober 2019

Tijd:                                                   15.00 - 17.00 uur

Locatie:                                             Anton de Komplein 150, Raadszaal Zuidoost 

Voorzitter:                                        B. Muusze 

Notulist:                                             M. Zemmouri

Onderwerp:                                    Bijeenkomst      voor       stakeholders:       input      nieuwe

locatieprofielen evenementen Amsterdam Zuidoost

 

Introductie:

 

Begin 2018 zijn stedelijk locatieprofielen voor evenementen vastgesteld. Deze profielen hebben in 2018 en 2019 kader stellend gewerkt voor de vergunningverlening voor evenementen op betreffende locaties. Die kaderstelling heeft o.a. betrekking op:

 • Aantal dagen (muziek) evenementen;
 • Welke omvang evenementen;
 • De afbakening van het terrein;
 • Mitigerende maatregelen ter voorkoming van schade aan terreinen; • Diverse aandachtspunten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit.

Voorts zijn er, aanvullend op de locatieprofielen, in het kader van het vergunningenbeleid destijds nog ook een aantal algemene bepalingen vastgesteld die betrekking hebben op de op- en afbouwtijd, geluid, duurzaamheid e.d. De nieuwe bepalingen hebben gemeen dat ze of betrekking hebben op of de bescherming van het leefmilieu van omwonden of gaan over de bescherming en gebruik van het terrein. Dit zijn belangrijke kwesties omdat het ontegenzeggelijk zo is dat evenementen overlast veroorzaken en impact hebben voor andere gebruikers van de locatie waar evenementen op plaatsvinden in de openbare ruimte.

Laten we ook niet vergeten dat evenementen heel veel Amsterdammers/ bezoekers ook ontzettend veel plezier geven. En dat ze de stad nog meer bieden:

 • ze zijn een plek voor uitwisseling van ideeën; er ontstaan vriendschappen en netwerken;
 • door samen te vieren en te herdenken versterken we sociale verbindingen.
 • En evenementen zijn de plek waar creativiteit de ruimte krijgt – een belangrijke factor in de aantrekkingskracht en in het succes van Amsterdamse economie.

Zie hier de spanning tussen levendigheid en leefmilieu: de kern van de discussie in de stad over de toekomst van evenementen. Een component die het debat over evenementen verder op scherp zet is een toenemende schaarste aan locaties. In 2019 zijn twee locaties afgevallen (Blijburg en Riekerhaven), voor 2020 voorzien we dat opnieuw een locatie afvalt (Arenapark). Bij gelijkblijvende vraag naar locaties, neemt de druk op bestaande locaties toe. De vraag wordt daarmee relevant: kunnen de bestaande locaties dit aan?  Ook relevant is de vraag naar of er alternatieve locaties zijn. Daar wordt separaat aandacht aan besteed.

Voor het einde van dit jaar moet het beleid worden geëvalueerd. Begin december gaat het naar de burgermeester.

Verslag

Er zijn bij de bijeenkomst circa 50 aanwezigen:

Bewoners, Beheerders (o.a. GGA), Stedelijk Evenementenbureau (o.a. Kees Loef en Arjan Bijkerk), afdeling Vergunningen, Organisatoren (o.a. Kwaku, Open Air), adviseurs, ketenpartners.

 

Locatieprofiel: Gaasperplas

Er zijn nog dagen over voor evenementen, maar het geluidquota >75dB(C) is op.  Ten aanzien van het Gaasperplas waren er veel opmerkingen van de aanwezigen over de geluidsnormen, (zwerf)afval, bodem onderzoek en enige schade aan het park.  Een bewoner uit Gaasperdam stelde voor om uitgenodigd te worden bij de voor- en de naschouw van de grote evenementen die daar plaatsvinden, zodat zij kunnen aantonen waar er afval en schade aanwezig is, na afloop van deze evenementen.  Een bewoner van Driemond ervaart geluidsoverlast. Maar zij bellen niet om een klacht in te dienen. Zolang dit niet wordt gedaan, kan de organisatie geen maatregelen nemen om dit te voorkomen. Advies bij het eerstvolgend evenement: wel contact opnemen met de organisatie. 

Een bewoner stelt voor om technische aanpassingen mee te nemen in het locatieprofiel. 

 

Locatieprofiel: Plein Kraaiennest

Locatieprofiel wordt aangepast. Verder geen opmerkingen.

 

Locatieprofiel: Winkelcentrum Kameleon  Geen opmerkingen.

 

Locatieprofiel: Winkelcentrum Ganzenpoort, Annie Romeinplein Geen opmerkingen.

 

Locatieprofiel: Ziggoplein

In de praktijk wordt het door de ondernemers zelf gebruikt (gebruik is beperkt voor buitenstaanders).

 

Locatieprofiel: Arena Boulevard 

Geen opmerkingen. Febo wordt verbouwd waardoor niet aantrekkelijk.

 

Locatieprofiel: Nelson Mandelapark   2 grote en 2 middelgrote evenementen.  

 • Kwaku Summer Festival 2019 heeft maximaal 23.000 bezoekers op drukste moment. Over de gehele dag opgeteld 32.000 bezoekers op de drukste dag.
 • Wijzigingen in op- en afbouwdagen Kwaku is door de burgermeester goedgekeurd, na motivering.
 • Tijdens het Kwaku evenement is het park doordeweeks gesloten.

 

Locatieprofiel: Winkelcentrum Reigersbos Geen opmerkingen.

 

Locatieprofiel: Hoekenrode  Geen opmerkingen.

 

Locatieprofiel: Anton de Komplein Geen opmerkingen.

 

Locatieprofiel: ArenaPark (Tijdelijk) 

 • Houdt op te staan vanaf eerste week van juni.
 • Toppers zal nog plaatsvinden.
 • EK 2020 zal ook nog plaatsvinden.
 • Eventueel de Ajax huldiging ook.

 

Afsluiting:

Een bewoner stelt de vraag hoe zij inspraak kunnen hebben op de leges. Er is een  enquête gehouden onder de aanvragers van de evenementenvergunningen over de legesverhogingen. Hier is minder tegenspraak over ontvangen dan verwacht.

Een aantal aanvragers ontvangen subsidies.  

De heer Muusze zal de gewijzigde profielen rondsturen naar de stakeholders, nadat  dit bij het Dagelijks Bestuur is besproken. 

De stakeholders hebben de mogelijkheid om hun input over de bestaande profielen  voor 23 oktober 2019 te mailen naar de heer Muusze. 

De heer Muusze bedankt de aanwezigen namens Gemeente Amsterdam.